Список наукових праць

 

 

Форма № 3.3

Перелік друкованих праць

Лотюка Юрія Георгійовича

 

№ п/п Назва праці Рукописна чи печатна Найменування видавництва журналу (№,рік) або номер авторського свідоцтва Кількість друкованих аркушів Прізвища співавторів
1 Побудова многочлена найкращого рівномірного наближення розв’язку одного диференціального рівняння печатна Волинський математичний вісник. –1995. – №2. – С. 90-92 0.1 Ковтунець В.В
2 Побудова  многочлена  найкращого  рівномірного  наближення розв’язку рівняння Рiккатi методом продовження по параметру печатна Волинський математичний вісник.  – 1996. – №3. – С. 96-98. 0.1  
3 Застосування методу параметричного продовження  до системи нелінійних рівнянь печатна Фізика конденсованих  високомолекулярних систем. – 1998. – №4 – С.117-118. 0.1  
4 Наближене розв’язування задачі Діріхле для еліптичного  рівняння із змінними коефіцієнтами печатна Волинський математичний вісник. – 1998. – №5. – С.81-85. 0.2 Янчук П.С.
5 Наукові математичні пакети програм печатна Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №2. – C.22-27. 0.1  
6 Використання інформаційних технологій при вивченні геометричних зображень для автоматизації оптичних побудов печатна Газета “Інформатика” видавництва “Шкільний світ” – Перше вересня. – 2001. – №11 (107). – С. 2-3. 0.1 Антоневич Ю.А
7 Методичні рекомендації до викладання розділу “Розв’язування систем рівнянь та нерівностей з використанням нових інформаційних технологій; печатна Теорія та методика вивчення фізико – математичних, природничих і технічних дисциплін, Збірник науково – методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – 2001. – №3. – С.100-107. 0.15 Антоневич Ю.А.
8 Застосування математичних пакетів у викладанні математики у вищому навчальному закладі печатна
 1. Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2001. — №3. —C. 21–24.
0.1  
9 Використання нових інформаційних технологій навчання при вивченні у Вузі алгоритму Ремеза побудови раціональної апроксимації деяких функцій печатна Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2001.— №3. — C.178–187. 0.15  
10 Використання нових інформаційних технологій навчання математики на прикладі розв’язування лінійного диференціального рівняння першого степеня з поліноміальними коефіцієнтами методом Дзядика печатна Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2001.— №3(36). – С. 122–130.  0.15  
11 Математичний пакет MathCAD на уроці. печатна Математика в школі.–  2001р. – №6,– С.7–9. 0.1 Антоневич Ю.А
12 Новітні інформаційні технології навчання математики у педагогічному вузі печатна Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2002.— №3. — C.153–162. 0.2  
13 Педагогічні можливості 2D та 3D – розширень пакету Maple 6 печатна Психолого–педагогічні основи гуманізації навчально–виховного процесу в школі та вузі. Зб. наукових праць.— Рівне: Волинські обереги. — 2002— 476с.— С.464–467. 0.15 Янчук П.С.
14 Моделювання та аналіз динамічних систем у шкільному курсі математики на основі додатку Simulink пакету Matlab. печатна Психолого–педагогічні основи гуманізації навчально–виховного процесу в школі та вузі. Збірник наукових праць.—Рівне, 2003.—316с. С.300–306.  0.1 Янчук П.С.
15 Формування дослідницьких вмінь і навичок у студентів на основі вивчення моделей механічних систем у середовищі Simulink печатна Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 4 В 3–х томах.—Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004.—Т.3: Теорія та методика навчання інформатики.—351с., С.161–165. 0.1 Щодро О.Є
16 Дослідження двохкомпонентної моделі соціально–економічної системи зі зворотним зв’язком. печатна Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції. Збірник наукових праць. Випуск 5. — Рівне, 2005, Академія педагогічних наук України, МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука. — 528с., С. 108-111. 0.1
17 Використання символьних перетворень при вивченні математичних дисциплін у навчальному процесі ВНЗ. печатна Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал, №3, 2006 р. — 110с., С.72-78. 0,1
18 Формування в студентів вищих навчальних закладів умінь та навичок розширеного конфігурування операційної системи Microsoft Windows XP методом безпосереднього редагування реєстру. печатна Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць / Редрада. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. — № 5 (12). — 213с. С. 183-185. 0,1 Кондюк О.В.
19 Формування у студентів вищих навчальних закладів умінь та навичок проектування та моделювання комп’ютерних мереж за допомогою програми NetCracker печатна Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць / Редрада. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. — № 5 (12). — 213с. С. 59-63. 0,1 Богут О.М.
20 Роль і місце WEB системи комп’ютерної математики SAGE у складі електронного навчального посібника. печатна Матеріали IV Міжнародної науково-практичній конференції „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”,присвяченій 85-річчю з дня народження доктора педагогічних наук, професора С.Я. Дем’янчука, 14 жовтня 2010 р. 0.15
21 Педагогічний програмний засіб Lotos підтримки навчання планіметрії печатна Матеріали науково  методичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців, присвяченій пам’яті видатного педагога, математика, професора Луки Миколайовича Вивальнюка, яка відбулася 13 травня 2011 року в Чернігівському  національному педагогічному  університеті імені Т.Г.Шевченка. 0.15 Черкун О.М.
22 Рейтинг категорії «Здоров’я» в системі ціннісних орієнтацій студентів печатна Вісник прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 14. — 144с. С. 29-38. 0,1 Ірина Поташнюк, Оксана Кубович.
23 Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ печатна Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» 22 – 23 лютого 2013 року 0.15
24 Формування професійних компетентностей на заняттях з математики та інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей печатна Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2014. – 345с. С. 102-110. 0.15 Антоневич Ю.А., Антоневич О.Й.
25 Використання технології XNA для написання гри жанру платформер печатна Збірник студентських наукових праць. – №1(1). – Рівне:РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – 188с. С. 164 – 169. 0.15 Ковтунець Т.
26 Моделювання фрактальних поверхонь печатна Збірник студентських наукових праць. – №1(1). – Рівне:РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – 188с. С. 170 – 175. 0.15 Шах А.
27 Тестовий контроль знань студентів лісогосподарського профілю в умовах застосування нових інформаційних технологій навчання печатна Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2014. – 345с. С. 110-117. 0.15 Мосійчук Р. С.
28 Нові можливості використання мов езотеричного програмування типу malborne печатна Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць студентів. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2014. – 400с. С. 245-251. 0.15 Грисюк А.
29 Формування дослідницьких вмінь і навичок при моделюванні та аналізі динамічних систем у SIMULINK пакету MATLAB печатна Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів», 19-22 лютого 2015 року. м. Рівне (РДГУ – НУВГП – МЕГУ). – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – 229с. С. 103 0.1 Щодро О.Є.
30 Створення сайту «Виховна робота факультету кібернетики МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука» в середовищі CMS Joomla 2.5 печатна Збірник студентських наукових праць. – №1(3). – Частина 2. – Рівне:РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 273с. С. 103 – 108. 0.15 Довганич А.
31 Створення мережевих криптографічних систем обміну даних у вищих навчальних закладах України (на прикладі ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука») печатна Збірник студентських наукових праць. – №1(3). – Частина 2. – Рівне:РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 273с. С. 120 – 125. Жарський В.
32 Використання символьних перетворень при вивченні математичних дисциплін у навчальному процесі ВНЗ (на прикладі пакету MathСad). печатна Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць студентів. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2015. –  260 с. С. 48 – 50. 0.15 Соловей Л.Я.
33 Загальні заходи пошуку у Google печатна Збірник студентських наукових праць. – №.2(4). – Рівне:РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 200 с. С. – 42-46. 0.15 Бонацький О.
34 Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ печатна Матеріали міжрегіональної науково-методичної конференції “Формування професійної компетентності майбутніх фахівців”, 17 березня 2016 року. м. Новоград-Волинський, Новоград-Волинський промислово-економічний технікум. –   210 с. С. 40 – 46. 0.1
35 Гносеологія  сучасної  вищої  освіти печатна Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць студентів. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2017. –  ??? с. С. ?? – ??. 0.1 Ясінський А. М.
Антоневич О.Й.
36 Інтегроване  заняття  як ефективний засіб формування професійних компетентностей студентів ВНЗ в процесі викладання фундаментальних дисциплін на прикладі підготовк фахівців економічного профілю печатна Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищій і середній школі — Випуск 18: збірник наукових праць. — Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. — 226с. С. 122-131. 0.1 Ясінський А. М.
Антоневич О.Й.
Антоневич Ю.А .
37 Моделювання і розгортання Wi-Fi мережі на факультеті кібернетики ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука» печатна Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – №2 (18). –Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2017. –  292 с. С. 77 – 84. 0.2
38 Розвиток моделей мультимедійних технологій та їх вплив на формування сучасного інформаційно-навчального середовища печатна Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ. К.: Видавницьтво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – 151с. С. 115-116. 0.1 Ясінський А. М.

Доповіді на семінарах та конференціях

 1. Лотюк Ю.Г. Побудова многочлена найкращого рівномірного наближення розв’язку рівняння Ріккаті методом продовження по параметру. // Міжнародна конференція “Теорія апроксимацій та чисельні методи” (присвячена 100 – річчю з дня народження Е. Ремеза), Рівне: Рівненський державний педагогічний інститут. – 19-21 червня 1996. – С.50.
 2. Лотюк Ю.Г. Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні фізико–математичних дисциплін у навчальних закладах гуманітарного профілю // Науково – практична конференція “Комп‘ютерна грамотність педагогічного колективу”, Рівне: Рівненська гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов. – 27 жовтня 1998.
 3. Лотюк Ю.Г. Застосування пакету Derive for windows для унаочнення деяких понять алгебри // VIII Міжнародна конференція – виставка “Інформаційні технології в освіті”, секція С  “Викладання дисциплін математичного циклу”, Москва: Московський інститут фізики та інформатики, науково – виробниче підприємство “БІТпpо”. – 3‑6  листопада 1998.  (E-mail: ITO@BITpro.aha.ru  http://www.BITpro.aha.ru).
 4. Лотюк Ю.Г. Використання математичних пакетів на уроках математики та інформатики в школі // Науково – практична конференція “Проблеми та перспективи шкільного курсу інформатики”, Рівне: Рівненський державний педагогічний інститут. – листопад 1998.
 5. Лотюк Ю.Г. Розв`язування диференціальних рівнянь методом Дзядика засобами символьних перетворень пакету MathCad 7.0 // Науковий семінар  “Наукові математичні пакети”, Рівне: Рівненський державний педагогічний інститут, кафедра інформатики та прикладної математики. – 11 січня 1999.
 6. Лотюк Ю. Г. “Реалізація методів Дзядика розв’язку диференціальних рівнянь засобами символьної математики” // Міжнародна конференція з теорії апроксимації, присвячена пам’яті В.К.Дзядика, Київ: Інститут математики. – 26-31 травня 1999. – С.49-50.
 7. Лотюк Ю. Г. Використання нових інформаційних технологій навчання при вивченні у Вузі наближених аналітичних методів розв’язування диференціальних рівнянь, побудови раціональної апроксимації та апроксимації Паде деяких спеціальних функцій // Міжнародна науково-практична конференція “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті”, Рівне: Рівненський економіко-гуманітарний інститут. – 27-29 квітня 2000.
 8. Лотюк Ю.Г. Створення пакету символьно-орієнтованих програм з метою вивчення у Вузі наближених аналітичних методів розв’язування диференціальних і інтегральних рівнянь // Всеукраїнський науково – методичний семінар з методики викладання інформатики, Київ: Київський державний педагогічний університет, кафедра інформатики. – 14 листопада 2000р.
 9. Лотюк Ю.Г., Антонович Ю.А. Застосування НІТ при навчанні математики та фізики // Засідання міського методоб’єднання вчителів інформатики, Рівне:  загальноосвітня школа-комплекс I-III ступенів №28. – 28 лютого 2001.
 10. Лотюк Ю.Г. Використання нових інформаційних технологій навчання математики (на прикладі розв’язування лінійного диференціального рівняння першого степеня з поліноміальними коефіцієнтами методом Дзядика) //  Міжрегіональна науково-практична конференція “Математична  та педагогічна спадщина видатного українського математика  М.В.Остроградського”, Вінниця: Вінницький державний технічний університет, кафедра вищої математики. – 13-14 березня 2001.
 11. Лотюк Ю.Г. Роль і місце символьних перетворень при вивченні наближених аналітичних методів розв’язку диференціальних та інтегральних рівнянь // Науково–практична конференція викладачів, студентів та аспірантів, Рівне:  РДГУ, кафедра інформатики та ПМ.— 18–20 квітня 2001р.
 12. Лотюк Ю.Г., Климюк Ю.Е. Створення програми автоматизації символьних перетворень // Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та комп’ютерно-орієнтовані технології навчання”, Хмельницький:  Технологічний університет Поділля. – 16-18 травня 2001р.
 13. Лотюк Ю.Г. “Вибір форми многочлена нев’язки для побудови апроксимації Паде методом Дзядика” // Український математичний конгрес 21-23 серпня 2001р. Секція 6: методика викладання та історія математики.
 14. Лотюк Ю.Г. “Інтеграція інформаційних технологій у процес навчання Вузу” // Семінар кафедри вищої математики Волинського державного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк. — 12 вересня 2001р.
 15. Лотюк Ю.Г. “Нові інформаційні технології навчання математики” // Наукова конференція–семінар “Інформаційні технології та автоматизація: проблеми науки, практики, освіти”, Міський Будинок вчених, м.Рівне.— 20 грудня 2001р.
 16. Лотюк Ю.Г. “Комп’ютерні системи символьних перетворень у шкільному курсі математики” // Інформаційні технології у вивченні курсу математики в загальноосвітніх школах. Міжнародний університет “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука, м.Рівне.— 23 січня 2002р.
 17. Лотюк Ю.Г. “Інформаційні технології”, на тему “Педагогічні можливості 2D та 3D – розширень пакету Maple 6” [секція 5] // Міжнародна конференція “Психолого–педагогічні та економічні проблеми гуманізації навчально–виховного процесу в закладах освіти”. Міжнародний університет “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне.— 16–18 травня 2002р.
 18. Лотюк Ю.Г. Оцінювання знань студентів з математики в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій // Науково–практична конференція викладачів, студентів та аспірантів, Рівне:  РДГУ, кафедра інформатики та ПМ.— 23 квітня 2003р.
 19. Лотюк Ю.Г. Розвиток дослідницьких вмінь студентів за допомогою засобів ІКТ. // Науковий семінар викладачів, студентів та аспірантів, Рівне:  РЕГІ. — 9 вересня 2003р.
 20. Лотюк Ю.Г. Моделювання та аналіз динамічних систем у шкільному курсі математики на основі додатку simulink пакету matlab”. // Міжнародна конференція “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства  в третьому тисячолітті”. Секція №5 “Соціально-економічні аспекти формування новітніх інформаційних технологій”. Міжнародний університет “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне.— 9–11 жовтня 2003р.
 21. Лотюк Ю.Г. Дослідження двохкомпонентної моделі соціально–економічної системи зі зворотним зв’язком. // Міжнародна конференція “Формування громадянського суспільства в контексті європейської інтеграції”. Секція “Громадянознавчий компонент в курсах суспільних дисциплін вищої школи”. ПВНЗ “МЕГУ” імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне.— 13-15 жовтня 2005р.
 22. Лотюк Ю.Г. Оцінювання знань студентів з математики в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій. // Інформаційні технології в освіті, науці, техніці / Матеріали V Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2006: Черкаси, 3-5 травня 2006 р. — Черкаси: ЧНУ, 2006. — 150 с.
 23. Лотюк Ю.Г., Кондюк О.В. Формування у студентів умінь та навичок розширеного конфігурування операційної системи Microsoft Windows методом безпосереднього редагування системного реєстру. // Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ –Севастополь, 18-21 вересня 2007 р. — Кривий Ріг, 2007. — 113с. С. 66-67.
 24. Лотюк Ю.Г., Богут О.М. Формування у студентів умінь та навичок проектування та моделювання комп’ютерних мереж. // Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ –Севастополь, 18-21 вересня 2007 р. — Кривий Ріг, 2007. — 113с. С. 64-65.
 25. Лотюк Ю.Г. Оцінювання знань студентів за комп’ютерними технологіями у середовищі Moodle // Матеріали двадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М.Кравчука. К: Інститут математики НАН України, 2008. — Секція IV. — С. 256.
 26. Лотюк Ю.Г., Богут О.М. Проблеми підготовки фахівців у сфері мережевих технологій // Новітні комп’ютерні технології: Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ-Севастополь, 15-18 вересня 2009р. К – Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. — 140с. — С. 85.
 27. Лотюк Ю.Г., Щодро О.Є. Геоінформаційні Системи моніторингу стану ділянок гірських річок Карпат та об’єктів їх регулювання // XVІІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, м. Запоріжжя,
  Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, 22–23 квітня 2010 р.
 28. Лотюк Ю.Г., побудова систем навчального призначення у середовищі Web-СКМ SAGE // ХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІМ. АКАД. М. КРАВЧУКА, 13–15 травня 2010 року : Національний технічний університет України «КПІ» (м. Київ).
 29. Лотюк Ю.Г., Неперервна освіта для пожиттєвого вдосконалення людини у світлі  ідей сталого розвитку // Перша Всеукраїнська відеоконференція «Модернізація освіти для сталого розвитку», 2 грудня 2010 року, секція «Впровадження ідей сталого розвитку у неперервній і неформальній освіті.»
 30. Лотюк Ю.Г., Інформаційно-комунікаційні технології у дистанційній освіті // Методичний семінар у рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, 1 грудня 2011р.
 31. Лотюк Ю.Г., Проблеми підготовки фахівців у сфері мережевих технологій // Друга Всеукраїнська конференція «Модернізація освіти для сталого розвитку», 6 грудня 2011р., 2 секція «Професійна компетентність та конкурентноспроможність випускників навчальних закладів на ринку праці»
 32. Лотюк Ю.Г., Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» м. Рівне, 22 – 23 лютого 2013 року.
 33. Лотюк Ю. Г., Щодро О. Е., Формування дослідницьких вмінь і навичок при моделюванні та аналізі динамічних систем у SIMULINK пакету MATLAB // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів», (РДГУ – НУВГП – МЕГУ) 19-22 лютого 2015 року. Матеріали конференції. Рівне -2015, С.103.
 34. Лотюк Ю.Г. Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі ВНЗ // Матеріали міжрегіональної науково-методичної конференції “Формування професійної компетентності майбутніх фахівців”, 17 березня 2016 року. м. Новоград-Волинський, Новоград-Волинський промислово-економічний технікум. –   136 с. С. 4 – 6.
 35. Лотюк Ю.Г. Протидія загрозам національній безпеці України в кібернетичному просторі // Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.акад.С.Дем’янчука, 2016.- 198с. С.189-192.
 36. Лотюк Ю.Г., Ясінський А. М., Антоневич О.Й. , Антоневич Ю.А. Інтегровані заняття як ефективний засіб формування професійних компетентностей студентів ВНЗ в процесі викладання фундаментальних дисциплін на прикладі підготовки фахівців економічного профілю. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвячена 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка Віктора Павловича. 25-26 травня 2017р. НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.
 37. Лотюк Ю.Г., Створення програмної моделі розгортання Wi-Fi мережі у замкненому приміщенні // Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспеткиви розвитку вищої школи та економіки в ХХI столітті» (26-27 жовтня 2017р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2017 – 232с. С. 95-97.
 38. Лотюк Ю.Г., Юскович-Жуковська В. І. Бездротовий доступ до дистанційних курсів // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій», 2-4 березня 2018 року м. Рівне.

 

Методичні посібники:

 1. Лотюк Ю.Г.  Програмування мовою PASCAL: Посібник-довідник для студентів 2-го курсу, які навчаються за спеціальностями: математика та інформатика, математика та фізика, математика та економіка. – Рівне: РДПІ, 1998. –72с.
 2. Лотюк Ю.Г., Марченко О.М. “Робота з електронними таблицями Excel в Microsoft Office  97”: Система лекційно-практичних занять для учнів загальноосвітніх шкіл, середніх навчальних закладів нового типу – ліцеїв та гімназій з викладанням основ економічних знань, вчителів основ інформатики і ОТ. – Рівне: РДГУ, 1999. – 136с.
 3. Лотюк Ю.Г. Мова програмування. Pascal. Лабораторні роботи. Методичний посібник для студентів 2-го курсу спеціальностей математика та інформатика, математика та фізика. Рівне: МУ РЕГІ, 2003.– 28с.